Procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom:

 1. Ustalenie wykonywania bieżących zadań, które zwykle wymagają ścisłej interakcji tak, aby zwiększyć odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Ustalenie zmianowości pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie Schroniska.

 1. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów.

 1. Wyposażenie pracowników schroniska w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.

Zalecenia dla pracowników:

 1. Tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem pracy.

 1. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

 1. Zachować bezpieczną odległość ( 2 m) od klientów i współpracowników.

 1. Regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce lub dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)..

 1. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta ramieniem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 1. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 1. Bezwzględnie dezynfekować stanowiska pracy, po zakończeniu pracy . Obowiązkowo dezynfekować powierzchnie dotykowe jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

 1. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 1. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 1. Zapewnienie częstego wietrzenia pomieszczeń.

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami.

 1. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 1. Szczególną troską objąć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne.

 2. Kontrolowanie stosowania przez dostawców schroniska środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 3. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 4. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do schroniska i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w placówce.

 1. Umieszczenie na terenie schroniska dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściu na teren placówki, w obszarze recepcji oraz przy wyjściu z toalet.

 1. Zakup maseczek ochronnych dla pracowników.

 1. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

 1. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi.

 1. Ograniczenie do minimum czasu przebywania klienta przy recepcji.

 1. Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości w schronisku – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.

 1. Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: świetlica, sala komputerowa oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z ww. przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości schroniska wspólnie zakwaterowanych.

 1. Bezwzględny zakaz przebywania w schronisku osób tam niezakwaterowanych.

 1. Bieżące dezynfekowanie ogólnych toalet, blatu recepcyjnego, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

 1. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.

 1. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.

 1. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątnięcie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.

 1. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji.

 1. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.

 1. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu.

 2. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń.

 3. Dezynfekcja sprzętów udostępnianych gościom po każdym użyciu.

 4. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 5. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów schroniska o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi:

 1. Obowiązek zapoznania pracowników schroniska odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID-19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).

 1. Pracownicy schroniska powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, a także obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 1. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

 1. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 1. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 1. Jeśli gość mieszka w schronisku – czasowe odizolowanie go, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do Dyrektora schroniska, co umożliwi pracownikom ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w schronisku i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie SIP oraz GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 2. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.